USB Dato DB8001K-16G

USB Dato DB8001K-16G

65.000

USB drive 2.0 16GB Read/Write 9/2.5MB

Thời gian bảo hành: 60 Tháng

USB Dato DB8001K-16G

65.000

Số lượng