USB Dato DB8001K-64G

USB Dato DB8001K-64G

100.000

USB drive 2.0 64GB Read/Write 9/2.5MB

Thời gian bảo hành: 60 Tháng

USB Dato DB8001K-64G

100.000

Số lượng