USB Dato DB8001K-08G

USB Dato DB8001K-08G

55.000

USB drive 2.0 8GB Read/Write 9/2.5MB

Thời gian bảo hành: 60 Tháng

USB Dato DB8001K-08G

55.000

Số lượng