HKED4161DAA2F0ZB2HS-UDIMM-U10(STD)

HKED4161DAA2F0ZB2HS-UDIMM-U10(STD)

1.445.000

168083.jpg
HKED4161DAA2F0ZB2HS-UDIMM-U10(STD)

1.445.000

Số lượng