Bộ nhớ trong

 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8,256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • Pin 240 pins
 • Chips 128M x 8
 • 256M x8
 • Voltage 1.5V
 • Package FBGA
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2666 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 3000 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 3000 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2666 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • - Capacity: 8GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Voltage: 1.5V
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Capacity: 2GB
 • - Mhz: 1333, 1600 Mhz
 • - Pin: 240 pins
 • - Chips: 128M x 8, 256M x8
 • - Voltage: 1.5V
 • - Package: FBGA
 • - Capacity: 4GB
 • - Mhz: 2400 Mhz/2133Mhz
 • - Voltage: 1.2V
 • DDR 4 LD Memory Modul 8G/2400/2133 Voltage: 1.2v